إسماعیل, . (2014). مشکلات الأطفال الأیتام: دراسة اجتماعیة میدانیة فی مدینة الموصل. Research and Islamic Studies magazin, 44(69), 401-422. doi: 10.33899/radab.2014.166917
ریم عبدالوهاب إسماعیل. "مشکلات الأطفال الأیتام: دراسة اجتماعیة میدانیة فی مدینة الموصل". Research and Islamic Studies magazin, 44, 69, 2014, 401-422. doi: 10.33899/radab.2014.166917
إسماعیل, . (2014). 'مشکلات الأطفال الأیتام: دراسة اجتماعیة میدانیة فی مدینة الموصل', Research and Islamic Studies magazin, 44(69), pp. 401-422. doi: 10.33899/radab.2014.166917
إسماعیل, . مشکلات الأطفال الأیتام: دراسة اجتماعیة میدانیة فی مدینة الموصل. Research and Islamic Studies magazin, 2014; 44(69): 401-422. doi: 10.33899/radab.2014.166917