إبراهیم, . (2020). نبیهة عبود ودور المرأة الشرقیة الحاکمة دراسة فی کتابها : (ملکتان من بغداد). Research and Islamic Studies magazin, 50(82.1), 255-286. doi: 10.33899/radab.2020.167042
ومیض محمد شاکر إبراهیم. "نبیهة عبود ودور المرأة الشرقیة الحاکمة دراسة فی کتابها : (ملکتان من بغداد)". Research and Islamic Studies magazin, 50, 82.1, 2020, 255-286. doi: 10.33899/radab.2020.167042
إبراهیم, . (2020). 'نبیهة عبود ودور المرأة الشرقیة الحاکمة دراسة فی کتابها : (ملکتان من بغداد)', Research and Islamic Studies magazin, 50(82.1), pp. 255-286. doi: 10.33899/radab.2020.167042
إبراهیم, . نبیهة عبود ودور المرأة الشرقیة الحاکمة دراسة فی کتابها : (ملکتان من بغداد). Research and Islamic Studies magazin, 2020; 50(82.1): 255-286. doi: 10.33899/radab.2020.167042